Engelska

Svenska

ac, a.c., alternating current

växelström, vs-

ac commutator motor

växelströmskommutatormotor

ac machine

växelströmsmaskin

accelerating

accelerering

across-the-line starting (USA)

direktstart

active power

aktiv effekt

additional losses

tillsatsförluster

air gap

luftgap

alternator, ac generator

växelströmsgenerator

amortisseur winding (USA)

dämplindning

angular frequency

vinkelfrekvens

angular momentum

tröghetsmoment

angular velocity

vinkelhastighet

apparent power

skenbar effekt

arcing over

gnistbildning

armature

ankare

armature current

ankarström

armature reaction

ankarreaktion

armature winding

ankarlindning

asynchronous machine (USA)

asynkronmaskin

autotransformer

spartransformator, sparkopplad transformator

bandage

bandage, stagning

bar winding

stavlindning

bearing

lager

bearing housing

lagerhus

bearing pedestal

lagerbock

blocked-rotor current

ström i stillestånd, "ström med låst rotor"

blocked-rotor test

provning med fastbromsad rotor ("med låst rotor")

blocked-rotor torque

vridmoment i stillestånd, "vridmoment med låst rotor"

breakaway

start

breakdown torque (USA)

maximimoment, kippmoment

brush

borste

brush holder

borsthållare

brush holder support

borstbult

brush rocker

borstbrygga

brushless

borstlös

cage induction motor (UK)

kortsluten asynkronmotor

cage winding (UK)

burlindning

capacitor motor

kondensatormotor, enfasmotor med kapacitiv hjälpfas

characteristic, characteristic curve

karakteristik

circle diagram

cirkeldiagram

claw-pole machine

klopolsmaskin

coenergy

komplementenergi

coil

spole, härva

coil end

härvände

coil pitch (USA)

spårsteg (härvans bredd i spårdelningar)

coil side

härvsida

coil span (UK)

spårsteg (härvans bredd i spårdelningar)

coil-to-coil insulation

isolation mellan härvorna

cold-rolling

kallvalsning

collector ring

släpring

commutating pole, interpole

kommuteringspol

commutating winding

kommuteringslindning

commutation

kommutering

commutator

kommutator

commutator segment

kommutatorlamell

compensating winding

kompensationslindning

compound winding

kompoundlindning

concentric winding

koncentrisk lindning, planlindning

concentrated winding

koncentrerad lindning

conductor

ledare

conductor insulation

ledarisolering

construction

uppbyggnad

continuous

kontinuerlig

control

styrning, reglering

converter

omformare, omvandlare, omriktare

cooling

kylning

cooling system

kylsystem

copper losses

kopparförluster

core

kärna, magnetkärna

core duct

kylkanal (i plåtkärna)

core losses

järnförluster

core-type transformer

kärntransformator

cumulative compounded

medkompounderad

current

ström

current limit

strömgräns

current limitation

strömbegränsning

cylindrical rotor machine

elmaskin med cylindrisk rotor

damper winding (USA)

dämplindning

damping winding (UK)

dämplindning

dark current

nollström

dc, d.c., direct current

likström, ls-

dc chopper

ls-omriktare (utan vs-mellanled)

dc machine

likströmsmaskin

delta connection

-koppling

demagnetization curve

avmagnetiseringskurva

design

konstruktion

diamond winding

övergångslindning

differential compounded

motkompounderad

direct axis, d-axis

längsaxel, d-axel

direct-axis synchronous reactance

synkronreaktans i längsled

direct-on-line starting (UK)

direktstart

displacement factor (cosj)

fasfaktor, effektfaktor för grundtonen (cosj)

distributed winding

utbredd lindning

distribution factor (USA)

utbredningsfaktor

duty

driftförlopp

duty cycle

driftperiod

duty-type

driftart

dynamic braking

elektrodynamisk bromsning

eddy current losses

virvelströmsförluster

efficiency

verkningsgrad

electric braking

elbromsning

electric loading

elektrisk belastning

electric angular velocity

elektrisk vinkelhastighet

emf, e.m.f., electromotive force

emk, elektromotorisk kraft

end ring

kortslutningsring

end shield

lagersköld

end winding

härvände

energy balance

energibalans

equalizing connection, equalizer

utjämningsförbindning

equivalent circuit

ekvivalent schema

excitation

magnetisering

excitation winding

fältlindning

exciter

matare

fed-in winding

plocklindning

field intensity

fältstyrka

field line

fältlinje

field pole

pol

field strength

fältstyrka

field weakening

fältförsvagning

field winding

fältlindning

fill factor

fyllfaktor

flat wire winding

flattrådlindning

flux density

flödestäthet

flux linkage

sammanlänkat flöde

flux weakening

fältförsvagning

form-wound coil

formhärva

fractional horsepower motor ( small-power motor)

lågeffektmotor

fractional-pitch winding

lindning med förkortat härvsteg, stegförkortad lindning

fractional-slot winding

delspårlindning

frame

stomme

frame yoke

magnetring (i maskiner med utpräglade poler)

frequency

frekvens

frequency converter

frekvensomvandlare, frekvensomriktare

friction losses

friktionsförluster

full-pitch winding

lindning med fullt härvsteg

fundamental wave

grundvåg, grundton

generator

generator

ground insulation

huvudisolation

grouped diamond winding

krysslindning

harmonic component

överton, övervåg

heating

uppvärmning

high-voltage winding

högspänningslindning

hydro-generator, hydroelectric alternator

vattenkraftsgenerator

hysteresis losses

hysteresförluster

impedance drop

impedansspänningsfall

impregnation

impregnering

inductance

induktans

induction machine (UK)

asynkronmaskin

inductor

reaktor

inertia constant

tröghetsmomentkonstant

input power

ineffekt, tillförd effekt

inrush current

inkopplingsström

instrument transformer

mättransformator

insulation

isolering

insulation material

isolermaterial

integral slot winding

helspårslindning

interpole

kommuteringspol

interpole winding

kommuteringslindning

inverter

växelriktare

iron losses

järnförluster

laminated core

plåtkärna, laminerad kärna

lap winding

slinglindning

leakage field

läckfält

leakage inductance

läckinduktans

leakage reactance

läckreaktans

leg

ben (i transformator)

linear current density, "current sheet"

strömbeläggning

linear motor

linjärmotor

load

belastning

load angle

lastvinkel

load characteristic

belastningskurva

locked-rotor current

ström i stillestånd, "ström med låst rotor"

locked-rotor test

provning med fastbromsad rotor ("med låst rotor")

locked-rotor torque

vridmoment i stillestånd, "vridmoment med låst rotor"

loss

förlust

low-voltage winding

lågspänningslindning

magnetic flux

magnetflöde

magnetic loading

magnetisk belastning

magnetization

magnetisering

magnetizing inductance

magnetiseringsinduktans

magnetizing reactance

magnetiseringsreaktans

mmf, m.m.f., magnetomotive force

mmk, magnetomotorisk kraft

moment of inertia

tröghetsmoment

motor

motor

mush winding

ruslindning

mutual inductance

ömsesidig induktans

negative phase-sequence impedance

minusföljdsimpedans

neutral zone

neutral zon

neutral wire, zero conductor

nolledare

no-load

tomgång

non-salient pole

icke-utpräglad pol

number of pole pairs

polpartal

one-layer winding

enskiktslindning

open-circuit characteristic

tomgångskurva

output, output power

uteffekt, avgiven effekt

overexcited

övermagnetiserad

parallel paths in winding

parallella strömkretsar

permanent magnet

permanentmagnet

permanent-magnet machine

permanentmagnetmaskin, PM-maskin

phase angle

fasvinkel

phase belt

fasutbredning

phase coil insulation

extra fasisolering

phase conductor

fasledare

phasor

visare

pitch

delning

pitch factor

stegfaktor

plane

lindningsplan

plug braking, "plugging"

bromsning genom fasreversering

pole body

polkärna

pole changing

polomkoppling

pole core insulation

isolation av polkärnan

pole face winding

kompensationslindning

pole pitch

poldelning

pole shoe

polplatta

pole winding

pollindning

polyphase machine

flerfasmaskin

positive phase-sequence impedance

plusföljdsimpedans

power

effekt

power angle

lastvinkel

power factor

effektfaktor

preformed coil

formhärva

primary winding

primärlindning

pull-out torque (UK)

maximimoment, kippmoment

pull-up torque

minimimoment

pulling into synchronism

indragning i synkronism

pulling out of synchronism

fall ur synkronism, fall ur fas

quadrature axis, q-axis

tväraxel, q-axel

quadrature-axis synchronous reactance

synkronreaktans i tvärled

random winding

ruslindning

rated load

märkbelastning

rated load torque, rated torque

märkvridmoment

rated operation

märkdrift

rated value

märkvärde

rated voltage

märkspänning

rating

märkning

reactive power

reaktiv effekt

rectifier

likriktare

regenerative braking

regenerativ bromsning

regulator

regulator

regulation

spänningsändring vid belastning

reluctance motor

reluktansmotor

resistance

resistans

resistive load

resistiv last

resistivity

resistivitet

resistor

motstånd, resistor

rising out of synchronism

utdragning ur synkronism

rms value

effektivvärde

rotating (electrical) machine

roterande (elektrisk) maskin, elmaskin

rotational speed

rotationshastighet, varvtal

rotor

rotor

rotor winding

rotorlindning

round wire coil

rundtrådhärva

salient pole

utpräglad pol

salient pole machine

elmaskin med utpräglade poler

saturation

mättning

saturation characteristic

magnetiseringskurva

secondary winding

sekundärlindning

self-excited

självmagnetiserad

separately excited

separatmagnetiserad

series motor

seriemotor

series winding

serielindning

shaded pole motor

skärmpolsmotor

shaft

axel

shell-type transfomer

manteltransformator

short circuit

kortslutning

short-circuit characteristic

kortslutningskurva

short-circuit current

kortslutningsström

short-circuit ratio

kortslutningsförhållande

short-pitch winding

lindning med förkortat härvsteg, stegförkortad lindning

shunt motor

shuntmotor

shunt winding

shuntlindning

single-phase machine

enfasmaskin

skew factor

sneddningsfaktor

skewing

sneddning av spår

skin effect

strömförträngning

slip

eftersläpning

slip ring

släpring

slip-ring motor

släpringad asynkronmotor

slot

spår

slot insulation

spårisolation

slot pitch

spårdelning

slot wedge

spårkil

slot winding

spårlindning

slots per pole and phase, "spp"

spårtal per pol och fas

space factor

fyllfaktor

space phasor, space vector

rumsvektor

split-phase motor

enfasmotor med hjälpfas

spider

nav

spread factor (UK)

utbredningsfaktor

squirrel cage motor (USA)

kortsluten asynkronmotor

squirrel cage winding (USA)

burlindning

stability limit

stabilitetsgräns

stable

stabil

stacking factor, iron space factor

fyllfaktor för järnet

starting

startning (startförlopp)

starting current

startningsström

starting torque

startningsmoment

stator

stator

stator frame

statorstomme

stator winding

statorlindning

steady-state, stationary

stationär

stepping motor, stepper motor

stegmotor

stored-energy constant

rörelseenergikonstant

strand

part

stray losses

tillsatsförluster

sudden short-circuit test

prov vid plötslig kortslutning

subtransient

subtransient

synchronizing

synkronisering, fasning

synchronous condenser

synkronkompensator

synchronous generated voltage, "excitation voltage"

inducerad spänning vid omättad maskin

synchronous machine

synkronmaskin

synchronous operation

synkron drift

synchronous reactance

synkronreaktans

synchronous speed

synkront varvtal

synchronous impedance

synkronimpedans

tap changer

lindningskopplare

tap changer for off-voltage operation

omsättningskopplare

taping

stagning, bandage

terminal

uttag, klämma

terminal box

anslutningslåda, uttagslåda

terminal voltage

klämspänning

three-plane winding, three-tier winding

treplanslindning

tier

lindningsplan

time constant

tidkonstant

tooth

tand

torque angle

lastvinkel

transfer function

överföringsfunktion

transformer

transformator

transient

transient

transposition

partförflyttning

turbo-

turbo-, av turbotyp

turbo-generator, turbo-alternator

turbogenerator

turn

varv

two-axis theory, d-q model

tvåaxelteori, dq-modell

two-layer winding

tvåskiktslindning

two-plane winding, two-tier winding

tvåplanslindning

underexcited

undermagnetiserad

universal motor

universalmotor, allströmsmotor

variac

vridtransformator

varnishing

impregnering

ventilator

fläkt

voltage

spänning

wave winding

våglindning

wedge

kil

windage losses

ventilationsförluster

winding

lindning

winding factor

lindningsfaktor

winding overhang

härvändar

winding phase

lindningsfas

winding pitch

lindningssteg

winding turn

lindningsvarv

wound-rotor induction motor

asynkronmotor med lindad rotor, släpringad asynkronmotor

wye connection

Y-koppling

wye-delta starting

Y--startning

yoke

ok (i transformator), rygg (i roterande maskin)

zero phase-sequence impedance

nollföljdsimpedans